Technical Program Committee

Cao, Buqing, Hunan University of Science and Technology

Wang, Jian, Wuhan University

Wan, Shaohua, Zhongnan University of Economics and Law

Chen, Shizhan, Tianjin university

Zeng, Jun, Chongqing University

Bi, Zhongqin, Shanghai university of electric power 

Xu, Jiuyun, China University of Petroleum

Peng, Kai, Huaqiao University, China

Wang, Haiyan, Nanjing University of Posts & Telecommunications, China

Qi, Lianyong, Qufu Normal University, China

Ma, Yutao, School of Computer Science, Wuhan University

Yang, Xiaoxian, SSPU

Li, Ying, Zhejiang Univeristy