Organizing Committee

General Chairs

Dr. Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University

Ying Li
Zhejiang University

Technical Program Committee Chairs

Honghao Gao
Shanghai University

Jilin Zhang
Hangzhou dianzi University

Publicity and Social Media Chair

Congfeng Jiang
Hangzhou dianzi University

Workshops Chair

Li Kuang
Central South University

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou dianzi University

Local Arrangement Chair

Gangyong Jia
Hangzhou dianzi University

Web Chair

Yucong Duan
Hainan University

Conference Manager

Karolina Marcinova
EAI